As Tagged On Facebook

Posting 7 lines from page 7 of a work-in-progress

Originally posted in Facebook last May 6, 2016

Working Title: Brokenhearted Heroes #2 – Our Turn To Heal This Broken Heart

“Mukhang malala na yata ang saltik sa utak ng kapatid kong ito. Kailan pa naging sentimental iyon?” mahinang tanong niya sa sarili at umiiling pa na dumiretso sa mini-bar na naroroon kung saan niya naabutan si Riel. Abala ito sa pagpupunas ng mga wine glass doon. “Seryosong usapan, Kuya. Kailan ka pa naging sentimental? You don’t usually play this kind of songs here.”

“Just trying to relish the feeling of being heartbroken.”

Lumalim ang pagkunot ng noo niya. May nangyari ba na hindi niya nalalaman? Her brother looked completely serious when he said that. “Okay. What the heck happened to you while I was away?”

Inilagay ni Riel ang wine glass na pinupunasan nito sa wine glass rack at saka ipinatong ang mga kamay sa counter bago siya tingnan. Sa palagay niya ay bagong hugas lang ang mga wine glass na pinagkakaabalahang punasan ng kapatid niya. Ilang sandali rin niyang hinintay na magsalita ang lalaking ito at sabihin sa kanya ang kung ano mang problema nito.

“Wala na ba akong appeal sa mga babae?”

“Ha?!” halos pasigaw na bulalas niya. Wala na siyang pakialam kung pinagtitinginan siya ng mga customer dahil sa ginawa niyang iyon. “Pambihira ka naman, Kuya. Akala ko naman kung ano na ang pinoproblema mo. Huwag mong sabihing pinairal mo na naman ang pagiging babaero mo habang wala ako rito? Makukutusan talaga kita.” Mukhang tama nga siya. May saltik na sa utak ang kapatid niyang ito.

“Nabasted kasi kaya ganyan siya ngayon,” ani isang tinig mula sa likuran niya.

= = = = = =

Tagged by Yasha Red Weasley, Olivette Phr, and Celeste Cardoso Msv.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s